Jdi na obsah Jdi na menu
 


O BALZE VŠEOBECNĚ

26. 11. 2009

O BALZE VŠEOBECNĚ
1.1. Odkud „balza" ?
Španělé po dobytí Střední a Jižní Ameriky zjistili, že již v dřívějších dobách
zde Inkové používali lehké dřevo v kmenech na vory. Vor se nazývá ve španělštině
balza. Zvláštní lehké dřevo dostalo tedy název podle svého použití a rozšířilo se do
celého světa.
Pod názvem balza si každý odborník vybaví, že jde o nejlehčí dřevo na
světě, za něž - vzhledem k jeho vlastnostem — se nenašla zatím všestranná
náhrada ani v lehčených ( pěněných) plastických hmotách.
Botanické jméno Ochroma lagopus podle J.^H. Pierce zahrnuje asi deset
druhů balzy, jež mají svůj význam pro podrobnější zkoumání z vědeckého hlediska.
Ochroma lagopus patří do rodu Bombacaceae. Přirozeně se balza vyskytuje v
tropické Americe a je rozšířena od Antil a Jižního Mexika až do Kolumbie, Bolívie a
Peru. Nejdůležitější země pro balzu je Ecuador.
Nejlépe se balze daří na rovníku v nadmořské výšce do lOOOm, přednostně
pak od 1OO - 5OO m. Dešťové srážky jsou vhodné od 125O do 3OOO mm se suchým
obdobím 2-5 měsíců. Balsový strom je náročný na světlo, což vylučuje růst v
plném zápoji. Roste proto v průsecích a na pokraji hustého lesa, kde tvoří čisté
porosty. Dává přednost půdám s hlubokými nánosy a má schopnost se přizpůsobit
až po pudy písčité, přičemž hloubka půdy je rozhodující. Vzhledem k těmto
podmínkám se uskutečnily pokusy s pěstováním balzy na Jávě, v Kamerunu a
Kubě. Výsledky zatím nejsou příliš valné a pokud já vím nikde dosud nebyli
publikovány.

V příznivých stanovištních podmínkách dosahují stromy velké výšky. V sedmi letech mohou dorůst výsky 2O m a průměru až 8O cm,
ojediněle se vyskytují starší stromy 4O - 5O m vysoké v průměru 8O - 1OO cm.

Ve stáří kolem 15 let je balza v plném rozvoji, dřevo je však dvakrát hustší
(těžší) než používané pro modelářské účely. Proto se těží kmeny dříve, spodní hranice těžby
je 6 let.
Balzu lze pěstovat plantážnickým způsobem, jehož výsledkem jsou pěkné, přímé a
cylindrické kmeny. Rozdíl mezi jádrovým a bělovým dřevem neexistuje. Balza je barvy bíločerveno-
hnědé a na vzduchu je znatelně světlejší. Stromy poraněné během růstu dávají nižší
jakosti. Těží se holosečným způsobem, vybírají se však pouze vhodné kmeny a zbytek se pálí
na místě. Stromy se kácejí téměř vesměs sekerami, pil se používá převážně ke krácení kmenů
a pro další manipulaci. Je nutné vyloučit poškození kmenů při kácení, neboť jinak jsou snadno
napadány dřevokaznými houbami a hmyzem. Čerstvě pokácené kmeny se musí ihned zbavit
kůry a dopravit k řece, odkud se plaví ve vorech k pilám na pobřeží oceánu. Při otálení v této
fázi zpracování dochází k červenání dřeva a dalšímu znehodnocení. Z místa těžby se kmeny
dopravují pomocí potahů, použití traktorů prý není ekonomické. Také přeprava automobily
nebo železnicí z místa těžby se vyplácí pouze při zvýšené poptávce po balze.
Vzhledem k tomu, že čerstvě pokácené kmeny váží 3OO — 4OO kg a vysýchají jen
velmi pozvolna, nepřipadá v úvahu export balzy v tomto stavu, pro což mluví také
hospodárnost využití drahého lodního prostoru. Kmeny se rozřezávají na poměrně malé
hranoly, aby se co nejvíce zkrátila doba vysoušení, jež se děje přirozenou cestou v
„pyramidách" a trvá podle počasí 2—6 měsíců. Dřevo se třídí jednak už při pořezu na
katrových pilách (nikterak moderních), jednak při kompletování do balíků k námořní přepravě.


1. 2. Kvalita
Na světový trh přichází balza ve dvou kvalitativních skupinách, které jsou označeny
jako A B. U kvality A se toleruje jen menší znehodnocení, kdežto u kvality B může být již větší
znehodnocení a dřevo je proto pro méně náročné použití (např. obaly ). Vedle těchto dvou
skupin je známá i u nás tzv. „lehká balza", zvlášť vhodná pro modelářské účely.
Z předcházejícího vyplývá, že balsové dřevo již svým charakterem je velmi
choulostivé, náchylné k poškození a snadno podléhá různým škůdcům. Každý kmen má více či
méně odlišné technické vlastnosti a dokonce dřevo z různých částí jednoho kmene vykazuje
odlišnost mnohem větší než u jiných dřevin. Vzhledem k tomu můžeme stanovit činitele, které
mají rozhodující význam pro kvalitu balsového dřeva:
1.2.1. Věk porostu - dřeva
Stromy kácené příliš pozdě ( 1O - 15 let) dávají dřevo, jež není vhodné pro naše
použití. Nejvhodnější stáří balsových stromů je od 6 do 1O let.
1.2.2. Barva dřeva
je přímo závislá na stáří dřeva. Čím tmavší zabarvení, tím hmotnější dřevo a v zásadě
i starší. V některých případech je tmavší zabarvení způsobeno poškozením kmene.
Barva dřeva z různých částí kmene není stejná. Na obvodu je dřevo mladé, lehké, čím
blíže středu a patě kmene, tím je dřevo tmavší a těžší.
1.2.3. Poranění kmene
způsobuje nenormální růst a porušení fyzikálních a technických vlastností dřeva. Dále
umožňuje napadení stromu dřevokaznými houbami a tím i hnilobou, která se projevuje jako
ojedinělá hnízda ve dřevě nebo i souvislé pruhy.
1.2.4. Včasný odvoz dřeva z místa těžby
k dalšímu zpracování je nezbytný pro zachování dobré kvality; právě zde dochází
nejčastěji k poškození dřevokazným hmyzem a houbami.
1.2.5. Povětrnostní podmínky v období sucha
za příznivých podmínek je dřevo kvalitnější a stačí mu kratší doba k vyschnutí, což
zmenšuje opět možnost znehodnocení.
To jsou hlavní činitelé ovlivňující kvalitu balsového dřeva, které sice obchod a
spotřebitelé nemohou ovlivnit, musí je však znát pro nákup a příjem. Na vnější posuzování
kvality má vliv i kvalita zpracování přířezů, která v minulosti nebyla nejlepší, ale modernizací
pilařských podniků se zlepšuje.

1.3. Použití balzy
je velmi široké vzhledem k výjimečným vlastnostem tohoto dřeva a zdaleka se
neomezuje na modelářství. Malá specifická váha přímo předurčuje balzu pro záchranné
plovací pásy, vory, boje atp.; proti nasáknutí vodou se používá parafínu. Pro velmi dobré
izolační schopnosti (až do -250°) je balza mimořádně vhodná pro chladírenská zařízení a v
poslední době i pro izolaci v kosmických tělesech (je už na Měsíci v amerických sondách). Je
rovněž velmi dobrým elektrickým izolátorem. Rozsáhlé je využití balzy na obaly v letecké přepravě.
Při letecké přepravě a výrobě letadel se používá balzy nejen na výplně, ale osvědčila
se i jako materiál konstrukční (např. proslavené letadlo De Havilland „Mosquito"). Obrovské
množství balzy se spotřebuje při stavbě lodí, především některých tankerů.
O významu balzy pro modelářství netřeba hovořit. Významnou úlohu má balza i v
průmyslu hraček, v ortopedii a v rybářských potřebách. Využití je možné i v nábytkářském
průmyslu, zkoušela se i výroba celulózy a papíru. Balza rovněž slouží jako náhrada korku při
výrobě linolea, používá se na výplně speciálních lyží a k mnoha dalším účelům.
1.4. Cesta k spotřebiteli
Největším výrobcem a vývozcem je Ecuador, který kryje 9O - 95 % světové spotřeby.
Největším odběratelem je USA - asi 9O%, dále Anglie (8%, Austrálie O,4%) a zbytek připadá
pak na Evropu.
Balza se exportuje z Ecuadoru pouze v přířezech tloušťky 59, 72, 85 mm; šířky80
až100 mm a délky 9OO až 2 5OOmm. Přířezy delší 15OOmm a větších rozměrů jsou o 10 -
15% dražší. Váha dřeva se pohybuje od 15O-17Okg na 1 m3 při vlhkosti dřeva 15-2O%.
Hranoly jsou baleny do svazků o objemu asi 1/3m3.
Celkový objem dovozu balzy do Evropy ve srovnání s ostatním dřevem není velký, a
proto se obchodem s balzou zabývají pouze specializované firmy. Hlavním dovozcem je firma
Druinert z Brém, která zásobuje také ČR a Skandinávii.
Cesta balzy na náš pracovní stůl je dlouhá; z pralesa či plantáže a po řece k pilám na
mořském pobřeží, odtud už ve svazcích (mnohdy na zádech dělníků) do malých člunů a do
námořních lodí, pak do evropského přístavu a do skladu dovozce. Doprava k nám se v současné
době provádí kamiony. Je sice dražší, ale odpadá překládání a znehodnocení je menší.
Posléze putuje většina naší balzy do dřevařských dílen, kde se řeže na prkénka třídí případně
brousí a jež si kupujeme v obchodech.
1.5. Technologie řezání balzy
je stejná jako u ostatního dřeva, tj. klasické řezání okružní nebo pásovou pilou a v
současné době i speciální malé katry na balzu. Většina hranolů se rozřezává na prkénka o
tloušťce 2-5 mm, přičemž ztráta prořezem dosahuje 3O - 90%. Stojí jistě za úvahu jednak
úspornější způsob pořezu, jednak vhodné využití balsových pilin, např. na kašovitou výplňovou
hmotu při použití vhodného pojidla, jak je již běžné v zahraničí.


2.
O BALZE V MODELÁŘSKÉ PRAXI.
2. 1. Pevnost a váha
Balza je pro modeláře tím nejzákladnějším materiálem, podobně jako pro pekaře mouka
nebo pro zedníky cihla. A zrovna tak, jako se dá ze stejné mouky upéci chléb dobrý i špatný,
z cihel postavit dům masivní i chatrný, tak i s basou se musí umět pracovat. (Nerespektování
základních zásad práce s balzou tak jak to „úspěšně“ praktikovali dřívější výrobci stavebnic
v dobách komunizmu, vedlo často k tomu, že postavené modely se od sebe velmi lišily. Jeden
modelář mě to štěstí, že v jeho stavebnici byly jednotlivé díly (náhodou) ze správné balzy, byl
s výkonem modelu spokojen a nemohl si ho vynachválit. Druhý naproti tomu za stejné peníze
obdržel stavebnici, z níž složený model při prvém letu rozbil, protože volba balzy dopadla
(náhodou) zcela opačně. Nejčastěji to bývalo tak, že trup byl právě z toho nejměkčího
kousku, kdežto křídla z těžké a tvrdé balzy by snad odolala i „přejetí parním válcem".)

Naštěstí v současné době je tento popsaný případ již výjimkou. Dnešní výrobci modelářských
stavebnic již pracují s odbornou znalostí a vybírají materiál skutečně podle potřeb na pevnost
jednotlivých částí.
Chceme-li tedy z balzy stavět s úspěchem, musíme znát její zvláštnosti, umět ji třídit a
zpracovávat vhodným způsobem.
Neocenitelnou předností balzy je to, že se dá snadno opracovávat a spojovat. Při
správném způsobu lepení dosáhneme dokonce větší pevnosti ve spoji než v samotném
balsovém dřevě. Ke zpracování stačí nemnoho nástrojů, zejména máme-li balzu již
v polotovarech, prkénkách různých rozměrů.
Při práci s balzou je však třeba znát i její nevýhody. Balsový strom roste velmi rychle a po
dosažení určitého stáří začíná stejně rychle trouchnivět. Proto i kvalita balsového dřeva je
velmi různá, takže z jednoho trámku můžeme získat prkénka značně rozdílné kvality. To vše
je třeba mít na paměti zejména při výběru balzy. Jinak se může stát, že zhotovíme např.
žebra křídel ze zdánlivě stejných prkének, ale část žeber bude jiné kvality a křídlo se zbortí.
Měrná hmotnost balzy je (asi) 6O - 35O kg/m3. Dá se přibližně říci, že čím je balza lehčí,
tím je i méně pevná a naopak. Většina firem třídí proto pro modeláře (alespoň předběžně)
balzu na měkkou, střední a tvrdou (soft, medium, hard). V odborných časopisech je však
tříděna daleko pečlivěji, a to na 8 - 1O druhů.
Rozdíly v pevnosti a hmotnosti balzy lze částečně vyrovnat při konstrukci modelu. Máme-li
lehčí balzu, musíme zvětšovat rozměry všech dílů a naopak u tvrdší balzy zmenšujeme váhu
použitím menších rozměrů (průřezy nosníků, podélníků trupu, tloušťky apod.). Oba způsoby
mají přednosti i nevýhody. Použitím menších rozměru a tvrdší balzy dosáhneme většinou větší
pevnosti, materiál se však hůře zpracovává, nehledě k tomu, že např. podélníky trupu se
pnutím potahovaného papíru mezi přepážkami prohnou. Při volbě větších rozměrů je však
třeba postupovat velmi opatrně, aby se hmotnost neúměrně nezvětšila. Při použití příliš
měkké je nebezpečí zborcení celé konstrukce zejména po vypnutí potahu.
Uvádím proto alespoň zhruba přehled druhů balzy, doporučovaných pro jednotlivé části modelu.

Druh balzy
zvlášť lehká
- pokojové modely
- křídla (plná) házecích kluzáků
- různé výplně nebo ukončení nosných ploch volných modelů
lehká
- poloplné či dlabané trupy volných modelů
- potah náběžných částí nebo i celých křídel a ocasních ploch
- celobalsová křídla malých modelů
- výplně trupu i křídel a ocasních ploch
- vrtule pro malé modely na gumu
středně lehká
- poloplné či dlabané trupy upoutaných a RC modelů
- odtokové a náběžné lišty menších a středních modelů
- celobalsová křídla a výškovky větších modelů
- příhradové konstrukce trupů z prkének
střední
- příčky u konstrukčních trupů
- náběžné a odtokové lišty větších modelů
- plná celobalsová křídla a ocasní plochy upoutaných modelů
- žebra
- podélníky trupů u malých a středně velkých modelů
- celobalsové vrtule pro modely Wake-fied
tvrdá
- nosníky křídla
- podélníky trupu větších modelů nebo podélníky malých rozměrů
- středová žebra menších modelů
velmi tvrdá
- hlavní nosníky velkých, upoutaných a RC modelů.
Druh balzy se v praxi zjišťuje vzájemným porovnáváním rozměrů a
hmotnosti jednotlivých prkének, odhadem podle zbarvení (v podstatě platí, že světlejší balza
je lehčí a kvalitnější, zatímco tmavší je těžší). Velmi používanou metodou je vryp nehtem,
který při určité praxi umožní poměrně přesný odhad. V této souvislosti je dobře připomenout,
že tvrdší balza se snáze řeže na prkénka a proto také při výběru snáze najdeme tvrdší balzu
právě v těchto rozměrech.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář